TANIE NOCLEGI GDYNIA, GDYNIA POKOJE, POKOJE GOŚCINNE GDYNIA
PL EN DE RU

Regulamin

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Regulamin określa zasady korzystania z usług najmu pokoi/apartamentów za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego www.pokojewgdyni.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

I.   Rezerwacja Pokoju/Apartamentu.

 1. Wstępna rezerwacja Pokoju/Apartamentu następuje po wysłaniu wypełnionego formularza rezerwacji ze strony www.pokojewgdyni.pl lub przesłania zapytania na adres email: rezerwacja@pokojewgdyni.pl
 2. Dostęp do niniejszego serwisu rezerwacyjnego możliwy jest wyłącznie w formie on-line, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Klienta/Gościa komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet. Serwis jest dostępny poprzez następujące obecne na rynku przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome.
 3. Podana w formularzu rezerwacji łączna kwota za pobyt w Pokoju/Apartamencie nie uwzględnia rabatów (zniżek) oraz cen określonych dla okresów specjalnych (uwidocznionych w opisie Pokoju/Apartamentu jako „inne okresy cenowe”). W przypadku pytań lub wątpliwości z tym związanych prosimy o kontakt pod nr (+48) 500 400 882 lub email: rezerwacja@pokojewgdyni.pl
 4. Po przesłaniu formularza lub zapytania Gość otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia wstępnej rezerwacji, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności, terminu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, etc.
 5. Opłata rezerwacyjna wpłacana jest na konto bankowe podane we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji i wynosi 30% całej kwoty za pobyt.
 6. Potwierdzenie rezerwacji następuje tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej na podanym we wstępnej rezerwacji koncie bankowym lub po przesłaniu na adres e-mail: rezerwacja@pokojewgdyni.pl potwierdzenia wpłaty opłaty rezerwacyjnej. Za potwierdzenie wpłaty opłaty rezerwacyjnej uważa się czytelne dowody wpłaty mające formę elektronicznego potwierdzenia przelewu za pośrednictwem bankowych serwisów internetowych, zeskanowanego dowodu wpłaty lub zdjęcia dowodu wpłaty.
 7. Wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie. Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet kosztu pobytu Gościa w Pokoju/Apartamencie.
 8. W przypadku wybranych Pokoi/Apartamentów pobierana jest na miejscu kaucja zwrotna. Jej wysokość ustalana jest z Gościem indywidualnie przed przybyciem Gościa do Pokoju/Apartamentu. Informacja o ewentualnej kaucji zawarta jest w szczegółowym opisie danego Pokoju/Apartamentu.
 9. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem i wiedzą Pokoi Gościnnych "W kamienicy" w Gdyni. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Gość informuje telefonicznie lub elektronicznie Pokoje Gościnne "W kamienicy" o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Pokoje Gościnne "W kamienicy" zastrzegają sobie prawo do odmowy dokonania zmian, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.
 10. Pokoje Gościnne "W kamienicy" mają prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od rezerwacji. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają w takim przypadku natychmiastowemu zwrotowi.

II.  Przyjazd Gości.

 1. Przyjazd Gości do Pokoi Gościnnych "W kamienicy" w Gdyni odbywa się w godzinach 14:00 - 21:00, chyba że godzina przyjazdu Gości ustalona została indywidualnie.
 2. Godzina zakwaterowania Gościa ustalana jest co najmniej na dobę przed planowanym przyjazdem drogą telefoniczną pod nr (+48) 500 400 882.
 3. W momencie przybycia do Pokoi Gościnnych "W kamienicy" Gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką. Klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu w/w formalności.
 4. Hotelarz ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Gość:
  1. nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
  2. nie uiścił reszty należności za pobyt gotówką;
  3. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  4. zachowuje się w sposób agresywny i/lub niekulturalny;
  5. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 5. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Pokoju/Apartamencie bezwzględnie nie może przekraczać liczby osób na jaką dokonana została rezerwacja. Gość Pokoi Gościnnych "W kamienicy" nie może również przekazywać Pokoju/Apartamentu osobom trzecim, nawet jeśłi nie upłynął okres, za któy uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Pokoje Gościnne "W kamienicy" w Gdyni dopuszczają pobyt Gościa ze zwierzęciem w wynajmowanym Pokoju/Apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia naliczana może być dodatkowa opłata. Informacja o możliwości zakwaterowania zwierzęcia zawarta jest w opisie każdego Pokoju/Apartamentu.
 7. Wszystkie dodatkowe usługi, z których Goście korzystają w czasie pobytu w Pokojach Gościnnych "W kamienicy", m.in. przygotowanie posiłków, napojów, należy pokryć osobiście, gdyż nie są one wliczone w cenę pobytu w Pokojach/Apartamentach.
 8. Pokoje Gościnne "W kamienicy" mają obowiązek zapewnić sprzątanie Pokoju/Apartamentu oraz wymianę pościeli i ręczników po tygodniu pobytu w obiekcie.

III. Wyjazd Gości.

 1. Wyjazdy Gości odbywają się w godzinach 08:00-11:00, przy czym istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny wyjazdu z hotelarzem.
 2. Godzina wyjazdu ustalana jest co najmniej na dobę przed opuszczeniem Pokoju/Apartamentu drogą telefoniczną pod nr (+48) 500 400 882.
 3. W przypadku braku kontaktu ze strony Gościa hotelarz odbierze klucze do godz. 11:00.
 4. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z koniecznością zapłaty za kolejną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji lub telefonicznie do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu Pokoju/Apartamentu. Pokoje Gościnne "W kamienicy" uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Pokoje Gościnne "W kamienicy" uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

IV.  Rezygnacja z rezerwacji noclegu bądź skrócenie pobytu.

 1. Rezerwacja niegwarantowana (nie poparta przedpłatą) i nie potwierdzona telefonicznie, w przypadku nie pojawienia się Gościa do godziny 18:00 w dniu przyjazdu, wygasa automatycznie bez informowania Gościa.
 2. W przypadku rezerwacji gwarantowanej (popartej przedpłatą) Pokoje Gościnne "W kamienicy" nie obciążą Gościa karą za anulowanie rezerwacji do 14 dni przed datą przyjazdu. W momencie anulowania rezerwacji po tym terminie Pokoje Gościnne "W kamienicy" mają prawo do zachowania opłaty rezerwacyjnej bez możliwości zwrotu.
 3. W przypadku skrócenia pobytu wpłacone przez Gościa środki nie podlegają zwrotowi, chyba że uzgodniono inaczej.

V.    Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego serwisu rezerwacyjnego należy zgłaszać na adres email: rezerwacja@pokojewgdyni.pl.
 2. Klient/Gość może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Pokoje Gościnne "W kamienicy" w Gdyni lub są realizowane niezgodnie z opisem.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: rezerwacja@pokojewgdyni.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko/nazwę Gościa, opis reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Pokoje Gościnne "W kamienicy" zwracają się do Gościa składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Pokoje Gościnne "W kamienicy" rozpoznają reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Pokoje Gościnne "W kamienicy" mogą odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

VI.   Postanowienia końcowe.

 1. Za rzeczy pozostawione w Pokoju/Apartamencie, a także samochód lub inny pojazd należący do Gościa, Pokoje Gościnne "W kamienicy" w Gdyni nie odpowiadają. W przypadku odnalezienia przedmiotów osobistego użytku pozostawionych przez wyjeżdżającego Gościa, Pokoje Gościnne "W kamienicy" zobowiązują się do ich przechowania przez okres 1 miesiąca. Pokoje Gościnne "W kamienicy" nie odsyłają pozostawionych przez Gościa rzeczy.
 2. We wszystkich Pokojach/Apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 07:00 oraz zakaz palenia, którego złamanie skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 zł.
 3. Gość hotelowy zobowiązany jest do dbania o wynajęty Pokój/Apartament, oraz sprawdzania czy jest zamknięty po każdorazowym jego opuszczeniu. Zgubienie klucza należy każdorazowo zgłosić na recepcji bądź telefonicznie. Opłata za zgubienie klucza do Pokoju/Apartamentu wynosi 80 zł.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do Pokoi Gościnnych "W kamienicy" rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, itd.).
 5. Pokoje Gościnne "W kamienicy" nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu w szczególności związane z:
  1. remontami,
  2. pracami budowlanymi i wykończeniowymi na terenie lub w pobliżu budynku,
  3. hałasem,
  4. brakiem dostawy mediów nie wynikającym z winy Pokoi Gościnnych "W kamienicy".
 6. Personel Pokoi Gościnnych "W kamienicy" nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego przez Gościa Pokoju/Apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Personel może wejść do wynajętego Pokoju/Apartamentu bez uprzedniego poinformowania Gościa jedynie w celu posprzątania czy wymiany pościeli. Prawo wejścia do wynajętego Pokoju/Apartamentu pozostawia się również personelowi hotelowemu w przypadku zauważenia niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu Gości lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu hotelowego.
 7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy. W tym przypadku Pokoje Gościnne "W kamienicy" zastrzegają sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany Pokój/Apartament obsłudze hotelowej w celu skontrolowania przez obsługę stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić Pokoje Gościnne "W kamienicy". Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.
 8. Wynajęty Pokój/Apartament należy pozostawić w takim stanie w jakim był w dniu przyjazdu.
 9. Gościom, którzy nie stosują się do regulaminu może zostać wypowiedziana umowa, a różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu z Pokojami Gościnnymi "W kamienicy" przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązuje zakaz dostarczania przez Gościa treści o charakterze bezprawnym.
 11. W razie szczegółowych pytań z Państwa strony związanych z Państwa rezerwacją i pobytem w Pokojach/Apartamentach prosimy o kontakt pod nr (+48) 500 400 882 lub email: rezerwacja@pokojewgdyni.pl

Kontakt

 • 54°32'02.0"N
 • 18°29'17.9"E
Morska 162A
81-225 Gdynia Poland

Tel.: +48 500 400 882
Email: rezerwacja@pokojewgdyni.pl
Recepcja : 8:00 - 22:00