Regulamin

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Regulamin określa zasady korzystania z usług najmu pokoi/apartamentów za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego www.pokojewgdyni.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Rezerwacja Pokoju/Apartamentu.

 1. Wstępna rezerwacja Pokoju/Apartamentu następuje po zarezerwowaniu pobytu poprzez formularz rezerwacji ze strony www.pokojewgdyni.pl lub przesłania zapytania na adres email: [email protected]
 2. Dostęp do niniejszego serwisu rezerwacyjnego możliwy jest wyłącznie w formie on-line.
 3. Podana w formularzu rezerwacji łączna kwota za pobyt w Pokoju/Apartamencie nie uwzględnia rabatów (zniżek) oraz cen określonych dla okresów specjalnych. W przypadku pytań lub wątpliwości z tym związanych prosimy o kontakt pod nr (+48) 500 400 882 lub email: [email protected]
 4. Po przesłaniu formularza lub zapytania Gość otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia wstępnej rezerwacji, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności, terminu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, etc.
 5. Opłata rezerwacyjna wpłacana jest na konto bankowe podane we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji i wynosi 30% całej kwoty za pobyt.
 6. Potwierdzenie rezerwacji następuje tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej na podanym we wstępnej rezerwacji koncie bankowym lub po przesłaniu na adres e-mail: [email protected] potwierdzenia wpłaty opłaty rezerwacyjnej.
 7. Wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie. Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet kosztu pobytu Gościa w Pokoju/Apartamencie.
 8. W przypadku wybranych Pokoi/Apartamentów pobierana jest na miejscu kaucja zwrotna. Jej wysokość ustalana jest z Gościem indywidualnie przed przybyciem Gościa do Pokoju/Apartamentu.
 9. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem i wiedzą Pokoi Gościnnych „W kamienicy” w Gdyni. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Gość informuje telefonicznie lub elektronicznie Pokoje Gościnne „W kamienicy” o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Pokoje Gościnne „W kamienicy” zastrzegają sobie prawo do odmowy dokonania zmian, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.
 10. Pokoje Gościnne „W kamienicy” mają prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od rezerwacji. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają w takim przypadku natychmiastowemu zwrotowi.

II. Przyjazd Gości.

 1. Meldunek Gości do Pokoi Gościnnych „W kamienicy” w Gdyni odbywa się w godzinach 14:00 – 22:00, chyba że godzina przyjazdu Gości ustalona została indywidualnie.
 2. Godzina zakwaterowania Gościa ustalana jest co najmniej na dobę przed planowanym przyjazdem drogą telefoniczną pod nr (+48) 500 400 882.
 3. W momencie przybycia do Pokoi Gościnnych „W kamienicy” Gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką lub kartą płatniczą. Klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu w/w formalności.
 4. Obiekt ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Gość:
  1. nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
  2. nie uiścił reszty należności za pobyt gotówką;
  3. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  4. zachowuje się w sposób agresywny i/lub niekulturalny;
  5. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 5. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Pokoju/Apartamencie bezwzględnie nie może przekraczać liczby osób na jaką dokonana została rezerwacja. Gość Pokoi Gościnnych „W kamienicy” nie może również przekazywać Pokoju/Apartamentu osobom trzecim, nawet jeśłi nie upłynął okres, za któy uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Pokoje Gościnne „W kamienicy” w Gdyni dopuszczają pobyt Gościa ze zwierzęciem w wynajmowanym Pokoju/Apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego zwierzę. Za każdy dzień pobytu zwierzęcia naliczana może być dodatkowa opłata.
 7. Wszystkie dodatkowe usługi, z których Goście korzystają w czasie pobytu w Pokojach Gościnnych „W kamienicy”, m.in. przygotowanie posiłków, napojów, należy pokryć osobiście, gdyż nie są one wliczone w cenę pobytu w Pokojach/Apartamentach.
 8. Pokoje Gościnne „W kamienicy” mają obowiązek zapewnić sprzątanie Pokoju/Apartamentu oraz wymianę pościeli i ręczników po tygodniu pobytu w obiekcie.

III. Wyjazd Gości.

 1. Wyjazdy Gości odbywają się w godzinach 08:00-11:00, przy czym istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny wyjazdu.
 2. Godzina wyjazdu ustalana jest co najmniej na dobę przed opuszczeniem Pokoju/Apartamentu drogą telefoniczną pod nr (+48) 500 400 882 lub na recepcji.
 3. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z koniecznością zapłaty za kolejną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji lub telefonicznie do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu Pokoju/Apartamentu. Pokoje Gościnne „W kamienicy” uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Pokoje Gościnne „W kamienicy” uwzględniają życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

IV. Rezygnacja z rezerwacji noclegu bądź skrócenie pobytu.

 1. Rezerwacja niegwarantowana (nie poparta przedpłatą) i nie potwierdzona telefonicznie, w przypadku nie pojawienia się Gościa do godziny 18:00 w dniu przyjazdu, wygasa automatycznie bez informowania Gościa.
 2. W przypadku rezerwacji gwarantowanej (popartej przedpłatą) Pokoje Gościnne „W kamienicy” nie obciążą Gościa karą za anulowanie rezerwacji do 14 dni przed datą przyjazdu. W momencie anulowania rezerwacji po tym terminie Pokoje Gościnne „W kamienicy” mają prawo do zachowania opłaty rezerwacyjnej bez możliwości zwrotu.
 3. W przypadku skrócenia pobytu wpłacone przez Gościa środki nie podlegają zwrotowi, chyba że uzgodniono inaczej.

V. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego serwisu rezerwacyjnego należy zgłaszać na adres email: [email protected] .
 2. Klient/Gość może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Pokoje Gościnne „W kamienicy” w Gdyni lub są realizowane niezgodnie z opisem.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: [email protected] Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko/nazwę Gościa, opis reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Pokoje Gościnne „W kamienicy” zwracają się do Gościa składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Pokoje Gościnne „W kamienicy” rozpoznają reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Pokoje Gościnne „W kamienicy” mogą odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Za rzeczy pozostawione w Pokoju/Apartamencie, a także samochód lub inny pojazd należący do Gościa, Pokoje Gościnne „W kamienicy” w Gdyni nie odpowiadają. W przypadku odnalezienia przedmiotów osobistego użytku pozostawionych przez wyjeżdżającego Gościa, Pokoje Gościnne „W kamienicy” zobowiązują się do ich przechowania przez okres 1 miesiąca. Pokoje Gościnne „W kamienicy” nie odsyłają pozostawionych przez Gościa rzeczy.
 2. We wszystkich Pokojach/Apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 07:00 oraz zakaz palenia, którego złamanie skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 zł.
 3. Gość hotelowy zobowiązany jest do dbania o wynajęty Pokój/Apartament, oraz sprawdzania czy jest zamknięty po każdorazowym jego opuszczeniu. Zgubienie klucza należy każdorazowo zgłosić na recepcji bądź telefonicznie. Opłata za zgubienie klucza do Pokoju/Apartamentu wynosi 80 zł.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do Pokoi Gościnnych „W kamienicy” rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, itd.).
 5. Pokoje Gościnne „W kamienicy” nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu w szczególności związane z:
  1. remontami,
  2. pracami budowlanymi i wykończeniowymi na terenie lub w pobliżu budynku,
  3. hałasem,
  4. brakiem dostawy mediów nie wynikającym z winy Pokoi Gościnnych „W kamienicy”.
 6. Personel Pokoi Gościnnych „W kamienicy” nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego przez Gościa Pokoju/Apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Personel może wejść do wynajętego Pokoju/Apartamentu bez uprzedniego poinformowania Gościa jedynie w celu posprzątania czy wymiany pościeli. Prawo wejścia do wynajętego Pokoju/Apartamentu pozostawia się również personelowi hotelowemu w przypadku zauważenia niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu Gości lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu hotelowego.
 7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy. W tym przypadku Pokoje Gościnne „W kamienicy” zastrzegają sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany Pokój/Apartament obsłudze hotelowej w celu skontrolowania przez obsługę stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić Pokoje Gościnne „W kamienicy”. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.
 8. Wynajęty Pokój/Apartament należy pozostawić w takim stanie w jakim był w dniu przyjazdu.
 9. Gościom, którzy nie stosują się do regulaminu może zostać wypowiedziana umowa, a różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu z Pokojami Gościnnymi „W kamienicy” przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązuje zakaz dostarczania przez Gościa treści o charakterze bezprawnym.
 11. W razie szczegółowych pytań z Państwa strony związanych z Państwa rezerwacją i pobytem w Pokojach/Apartamentach prosimy o kontakt pod nr (+48) 500 400 882 lub email: [email protected]

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.